ETH/BTC có thể giảm xuống mức thấp mới hàng năm sau khi để mất hỗ trợ quan trọng