Dữ liệu này cho thấy phe bò Bitcoin đang thiếu tự tin

Dữ liệu này cho thấy phe bò Bitcoin đang thiếu tự tin