Điều gì sẽ xảy ra với Bitcoin trong 8 năm tới?

Điều gì sẽ xảy ra với Bitcoin trong 8 năm tới?