Convex (CVX) nhảy vọt 57% sau khi mở khóa 27 triệu token

Convex (CVX) nhảy vọt 57% sau khi mở khóa 27 triệu token