Cộng đồng chia rẽ trước đề xuất đổi mới chương trình tài trợ Defi của dYdX

Cộng đồng chia rẽ trước đề xuất đổi mới chương trình tài trợ Defi của dYdX