Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán”

Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán”