Có nên thêm AVAX vào danh mục đầu tư?

Có nên thêm AVAX vào danh mục đầu tư?