Charles Hoskinson: Elon Musk đang hối tiếc “tình một đêm” với Twitter

Charles Hoskinson: Elon Musk đang hối tiếc “tình một đêm” với Twitter