CEO Polygon: Sự cạnh tranh giữa các dự án Ethereum layer-2 đe dọa đến tương lai của hệ sinh thái