Celsius gửi 320 triệu đô la đến sàn FTX trước khi dừng rút tiền

Celsius gửi 320 triệu đô la đến sàn FTX trước khi dừng rút tiền