Celsius đầu tư làm lỗ 350 triệu đô la của khách hàng – Tether từ chối liên đới