Cardano thực sự được định giá quá cáo trước thềm hard fork Vasil?

Cardano thực sự được định giá quá cáo trước thềm hard fork Vasil?