Cần lưu ý gì đối với ETC giữa lúc chờ đợi Merge Ethereum?