Các trader Short ETH với số lượng kỷ lục trong thời gian triển khai The Merge, giá sắp lao dốc 50%?

Các trader Short ETH với số lượng kỷ lục trong thời gian triển khai The Merge, giá sắp lao dốc 50%?