Các trader ETH chùn bước sau khi giá bị từ chối ở mức 2.000 đô la

Các trader ETH chùn bước sau khi giá bị từ chối ở mức 2.000 đô la