Các quan chức Fed đang kêu gọi các quy định về stablecoin

Các quan chức Fed đang kêu gọi các quy định về stablecoin