Các công ty tiếp tục sa thải nhân viên dù thị trường phục hồi

Các công ty tiếp tục sa thải nhân viên dù thị trường phục hồi