Các chỉ báo này cho thấy giá LUNA 2.0 có khả năng tăng gấp 4 lần