Bonk Inu sẽ đúc hơn 15.000 NFT trên Solana Magic Eden với 8.000 NFT dành cho hodler BONK