“Bố già” DeFi Cronje từ bỏ vai trò hỗ trợ và phát triển dự án. TVL các dự án liên quan bị giảm mạnh.