BNB có nguy cơ phá vỡ dưới mức hỗ trợ $287,3

BNB có nguy cơ phá vỡ dưới mức hỗ trợ $287,3