Bitcoin và ETH giảm 2% khi Hoa Kỳ công bố bảng lương phi nông nghiệp – Tiếp theo là gì cho BTC?

Bitcoin và ETH giảm 2% khi Hoa Kỳ công bố bảng lương phi nông nghiệp – Tiếp theo là gì cho BTC?