Bitcoin sử dụng ít năng lượng hơn 56 lần so với hệ thống tiền tệ truyền thống

Bitcoin sử dụng ít năng lượng hơn 56 lần so với hệ thống tiền tệ truyền thống