Bitcoin phải đóng cửa hàng tuần trên $ 21.900 để tránh đà sụp đổ mới

Bitcoin phải đóng cửa hàng tuần trên $ 21.900 để tránh đà sụp đổ mới