Bitcoin nhảy vọt khoảng $1.500 kích hoạt thanh lý 110 triệu đô la