Bitcoin ghi nhận lợi nhuận YTD tệ thứ hai kể từ năm 2011, dự kiến sẽ không thay đổi trong năm 2023

Bitcoin ghi nhận lợi nhuận YTD tệ thứ hai kể từ năm 2011, dự kiến sẽ không thay đổi trong năm 2023