Bitcoin, ETH có tiềm năng phục hồi dựa vào thiết lập này

Bitcoin, ETH có tiềm năng phục hồi dựa vào thiết lập này