Binance tạm dừng tất cả các giao dịch giao ngay do sự cố kỹ thuật – Bitcoin giảm nhưng phục hồi nhanh chóng

Binance tạm dừng tất cả các giao dịch giao ngay do sự cố kỹ thuật – Bitcoin giảm nhưng phục hồi nhanh chóng