Audius bị tấn công quản trị, thiệt hại 6 triệu đô la

Audius bị tấn công quản trị, thiệt hại 6 triệu đô la