Arthur Hayes: Ethereum không cần phải giảm phát sau Merge mà giá vẫn tăng nhắm mục tiêu $5.000 vào 2023

Arthur Hayes: Ethereum không cần phải giảm phát sau Merge mà giá vẫn tăng nhắm mục tiêu $5.000 vào 2023