Arbitrum phát hiện lỗ hổng trong cầu nối với Ethereum Layer-1