ADA sắp làm nên lịch sử với khả năng kết thúc tháng 12 xuất sắc