70% hodler LINK đang bị lỗ: Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với nhà đầu tư?

70% hodler LINK đang bị lỗ: Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với nhà đầu tư?