625.000 địa chỉ đủ điều kiện nhận airdrop Arbitrum, số lượng giao dịch L2 cao kỷ lục

625.000 địa chỉ đủ điều kiện nhận airdrop Arbitrum, số lượng giao dịch L2 cao kỷ lục